Kasulikku -> Vihikud projekteerijatele

Vihikud projekteerijatele

Ülevaade koduehitajale

AS Columbia-Kivi tehas asub Tartumaal Vana-Kastres. Tehas toodab ja turustab betoonkive, betoonplokke ja sillutiskive, mis valmistatakse portlandtsemendist, veest ja sobivatest mineraalsetest täiteainetest – liiv ja graniitkillustik. Kasutatakse USA firma COLUMBIA MACHINE INC. tehnoloogiat ja seadmeid, mis on oma efektiivsust ja keskkonnasõbralikkust tõestanud üle kolmveerand sajandi. Erinevate värvitoonide saamiseks lisatakse tootmisprotsessis betoonisegule värvipigmente, mis võimaldab kliendil valida sobivaima värvitooni.

Kasutusala

Betoonplokid sobivad vundamentide, kandeseinte, vaheseinte, fassaadide, aedade, mürabarjääride, tuletõkkeseinte, tugimüüride jne. ladumiseks. Tootevalikusse kuuluvad rea-, pool-, sillus-, sarrus-, ja nurgaplokid.

Lae alla ja loe edasi Ülevaade Columbia-kivist koduehitajale.pdf failina

Columbia-Kivi projekteerimisprogramm (abivahend)

Antud programm on mõeldud vertikaalselt koormatud armeerimata seinte arvuta-miseks tsiviilhoonetes. Horisontaalkoormuse rakendamise võimalus on pilastriga seina arvutamisel.

Programmi abil on võimalik lahendada järgmisi ülesandeid:

- vertikaalselt koormatud avadega seinte kontrollarvutus;

- vertikaalselt ja horisontaalselt koormatud avadega ja pilastriga seinte kontrollarvutus;

- keldriseina arvutus vertikaalkoormusele ja mullasurvele.

Loe edasi: Columbia-Kivi projekteerimisprogramm (abivahend)

Vihik1. Materjalid ja nende omadused ning üldised nõuded müürile ja müüritöödele

Käesolevas vihikus antakse juhised AS Columbia-Kivi toodete kasutamise kohta ehitusel. Juhend moodustab ühe osa terviklikust käsiraamatust, mis koosneb kolmest vihikust. Laadi alla pdf-fail.

Materjali esitamisel on aluseks võetud Eesti Projekteerimisnormid 6 Kivikonstruktsioonid (EPN 6, eelnõu). Konstruktiivsete lahenduste esitamisel on arvestatud Eesti traditsioonilist ehitusviisi ja uuemaid lahendusi Kanadast, USA-st, Rootsist ja Soomest. Juhendis on kasutatud püst- ja kursiivkirja. Püstkirjas materjal on Eesti normides nõutud, kursiivkirjas materjal on abistava iseloomuga, vastab “heale ehitustavale” ja on soovitusliku iseloomuga.

Juhendi koostamisel on vastavate väärtuste täpsustamisel kasutatud Eurocode’ 6 Soome Rahvuslikku Rakendus Dokumenti (Finish NAD) ja Soome standardeid (SFS).

Jaanuar 1998

KoostasV.Voltri

Laadi alla

Vihik2. Konstruktiivsed lahendused ja müüri tegemise juhisedvihik2-konstruktiivsed-lahendused-juhised

Käesolevas juhendis antakse juhised AS Columbia-Kivi toodangu ehitusel kasutamise kohta. Põhilised lahendid on seotud väikemajade (1…2 korrust) ehitamisega, valikuliselt on pakutavaid lahendeid võimalik kasutada ka kõrgemate hoonete puhul.

Juhend koosneb kolmest vihikust:

  1. Vihik käsitleb materjale ja nende omadusi ning üldisi nõudeid müürile ja müüritöödele;
  2. Vihik esitab võimalikke konstruktiivseid lahendusi columbiakivide kasutamisel.
  3. Vihik annab lühidalt arvutuseeskirjad ja toob näidisarvutusi.

Materjali esitamisel on aluseks võetud Eesti Projekteerimisnormid EPN 6 Kivikonstruktsioonid (eelnõu). Konstruktiivsete lahenduste esitamisel on arvestatud Eesti traditsioonilist ehitusviisi ja uuemaid lahendusi Kanadast, USA-st, Rootsist ja Soomest.

Juhendis toodud materjal on abistava iseloomuga ja vastab “heale ehitustavale” ning on soovitusliku iseloomuga ja ei ole projekteerijale või ehitajale siduv. Vihik on nii koostatud, et kõik skeemid (Lehed) on iseseisvad lahendused ja neid võib eraldi kasutada.

Vihikus kasutatakse väljendeid konstruktiivne ja arvutuslik (projekteeritav). Esimesel juhul on konstruktsiooni mõõtmed ja lahendus saadud pikaajalisest praktilisest kogemusest, teisel juhul tuleb teha konstruktsiooni vajalik tugevusarvutus.

Koostas V.Voltri

Laadi alla

Vihik3.1. Arvutuseeskirjad ja -näited. Arvutuseeskirjad

Käesolevas juhendis antakse juhised AS Columbia-Kivi toodangu ehitusel kasutamise kohta. Põhilised lahendid on seotud väikemajade (1…2 korrust) ehitamisega, valikuliselt on pakutavaid lahendeid võimalik kasutada ka kõrgemate hoonete puhul.

Juhend koosneb kolmest vihikust

  1. Vihik käsitleb materjale ja nende omadusi ning üldisi nõudeid müürile ja müüritöödele;
  2. Vihik esitab võimalikke konstruktiivseid lahendusi columbiakivide kasutamisel.
  3. Vihik annab lühidalt arvutuseeskirjad ja toob näidisarvutusi. (Osa 1 – Arvutuseeskirjad, Osa 2 – Näited).

Arvutuseeskirjade koostamise aluseks on võetud normide eelnõu EPN 6 “Kivikonstruktsioonide projekteerimine”. Vihikus kasutatakse väljendeid konstruktiivne ja arvutuslik (projekteeritav). Esimesel juhul on konstruktsiooni mõõtmed ja lahendus saadud pikaajalisest praktilisest kogemusest, teisel juhul – tuleb teha konstruktsiooni vajalik tugevusarvutus.

Juhendis on kõik kohustuslikud punktid esitatud püstkirjas ja soovituslikud kaldkirjas.

Eurocode 6 pakutud väärtuste täpsustamisel on kasutatud Soome Rahvuslikku Rakendus Dokumenti (Finish NAD) ja Soome standardeid (SFS). Kivikonstruktsioonide normides esineb küllalt palju mitmesuguseid tegureid ja konstruktiivseid soovitusi, millede väärtused oleks vaja praktikas täpsustada. Autor on tänulik kõikide märkuste ja soovituste eest selles suhtes.

Koostas V. Voltri

Laadi alla

Vihik3.2. Arvutuseeskirjad ja -näited. Arvutusnäited

Käeolevas vihikus (3. Vihiku 2. osa) tuuakse enamlevinud konstruktsioonide arvutusnäited. Näidete lahendamisel on kasutatud abimaterjalina käsiraamatuid Пособие по проектированию каменные и армокаменные конструкции (к СНиП II-22-81) [3], Murverkshandboken MUR 90, TCK AB, 1990, Häfte 2, Häfte 4A…4C, Häfte 5C [4].

Vihikusse on tehtud parandused 2002.a. Näidetes kasutatud müüritise tugevused on tinglikud.

Koostas V. Voltri

Laadi alla

Vihik4. Mitmekorruselise hoone projekteerimine columbiakivist

Käesolev abimaterjal kasutab ametlikku normatiivset materjali EPN – ENV 6.1.1 kuni 5- korruselise hoone projekteerimisel. Sellise korruste arvu juures ei ole vaja reeglina teha põikseinte tugevusarvutusi tuulekoormusele. Hoone põikjäikus kindlustatakse konstruktiivsete abinõudega.

Võrreldes eelmise väljaandega on selles vihikus tehtud mõningaid parandusi.

Koostas : V. Voltri

Laadia alla

Vihik5. Väikeelamu ehitamine columbiakivist

Käesolev abimaterjal kasutab ametlikku normatiivset materjali EPN – ENV 6.1.1 hoone projekteerimisel. Väikeelamute puhul ei ole vaja reeglina teha seinte tugevusarvutusi vertikaalkoormusele ja põikseinte tugevusarvutusi tuulekoormusele. Hoone põikjäikus kindlustatakse konstruktiivsete abinõudega. Käesolevas vihikus pühendatakse põhitähelepanu konstruktiivsele lahendustele. Vihikus on kasutatud varasemate juhendmaterjalide lahendusi (Columbiakivi projekteerimisjuhend 1.,2. ja 3. vihik). Materjal on mõeldud põhiliselt iseehitajale.

Nagu ka teistes AS Columbia-Kivi väljaannetes on seinamaterjaliks põhiliselt columbiakiviplokk (tsementkivi, betoonkivi muudes keeltes).

Koostas : V. Voltr

Laadi alla

Oleme avatud E-R 8:00 - 16:00 . L, P ja väljaspool tööaega kaubakättesaamine kokkuleppeliselt.

Toodete müük Columbia-kivi tehases toimub sularahas või ettemaksu arve alusel.

As Columbia-kivi / Vana-Kastre 62313 Tartu maakond / Tel: +372 7351 352 / Fax: +372 7351 368

E-Mail:

Kasulikku -> Vihikud projekteerijatele